070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Schade toegekende IVA-uitkering claimen bij het UWV

Bent u een publiek verzekerde werkgever, dan worden uitkeringen op grond van de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-uitkeringen) aan u doorbelast via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? In dat geval krijgt u maandelijks facturen van het UWV om die uitkeringen te verhalen. IVA-uitkeringen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten worden daarentegen niet aan u doorbelast.

De rechter heeft in dit kader onlangs een opmerkelijke uitspraak gedaan in de zaak van een werkgever die schade leed door jarenlang een hogere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas te betalen, vanwege door het UWV toegekende WGA-uitkeringen. Achteraf bleek dat er recht had moeten bestaan op een IVA- uitkering, die dus niet wordt doorbelast aan de werkgever. De rechter besliste dat de werkgever die premieschade bij het UWV kan claimen.

Tip

Het verdient aanbeveling om bij dergelijke schade deze niet alleen te claimen bij het UWV. Verzoek ook de Belastingdienst om de beschikkingen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over de betreffende jaren te corrigeren.

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact